اندازه‌گیری نوآوری

به نقل از پیتر دراکر اگر شما نتوانید چیزی را اندازه گیری کنید نمی توانید آن را مدیریت کنید. ما در گروه ناب عمیقا معتقدیم که می توان با ایجاد فرایندها ، سیستم ها ، ساختارها ، مهارت ها و معیارهای صحیح ، نوآوری را آموزش ، یاد گرفت و به طور سیستماتیک پیاده سازی کرد. معیارها و سنجه ها برای ردیابی و هدایت توسعه سیستم نوآوری شما ضروری هستند.

اگر نمی دانید چه چیزی مشکل دارد و مسئله شما چیست، چگونه آن را برطرف می کنید؟ سنجه ها سیگنالهایی را ارایه می کنند که می توانند رفتارهای مطلوب نوآوری را به دنبال داشته باشند. معیارها به مدیران کمک می کنند تا براساس اطلاعات عینی تصمیمات آگاهانه بگیرند، که به ویژه با توجه به ماهیت طولانی مدت و ریسک مرتبط با برخی از پروژه های نوآوری بسیار حائز اهمیت است. ایجاد و به روز آوری “داشبورد نوآوری” پیشرفت نوآوری را در کانون توجه کارکنان و مدیران قرار می دهد.

بسیاری از شرکت ها با ایجاد و اجرای معیارهای نوآوری دست و پنجه نرم می کنند زیرا ایده اندازه گیری نوآوری پیچیده ، دست و پا گیر و به طور کلی دلهره آور به نظر می رسد. گروه ناب با توجه به استراتژی های شرکت، تحولات محیطی و فرهنگ و قابلیت های نوآوری به شرکت ها کمک می کند تا سنجه های مناسب و اثربخش نوآوری را طراحی کرده و عملکرد سازمان را پایش نماید. 

متداول ترین معیارهای نوآوری به طور سنتی معیارهای خروجی بوده است. از نظر ما ، معیارهای خروجی به تنهایی نمی توانند کل ماجرا را بیان کنند و مطمئناً در جهت دهی و بهبود قابلیت نوآوری در حال پیشرفت کمک چندانی ندارند.

 

گروه ناب به سازمان ها کمک می کند تا سنجه های مناسب برای اندازه گیری نوآوری در کل چرخه نوآوری ایجاد شود. ما با طراحی داشبوردهای مناسب به سازمان ها در بهبود عملکرد نوآوری از مرحله ایجاد بینش و تعریف مسئله تا اجرای راه حل ها کمک می کنیم.