استراتژی اقتصادی

ملت‌ها، مناطق، استان‌ها، شهرها و روستاها همه به استراتژی‌های اقتصادی شفافی نیاز دارند که همه ذینفعان را مد نظر قرار دهد، نوآوری را تقویت ‌کند و در نهایت بهره‌وری را بهبود بخشد. یک استراتژی منسجم – که مخصوصاً در موارد بحران‌های اقتصادی یا شوک‌های اقتصادی ضروری است – نیاز به تعیین اولویت‌ها و جهت‌گیری‌ها دارد. بنابراین به چیزی فراتر از لیست‌های طولانی توصیه‌ها، پروژه‌ها و اقدامات گسسته نیاز است.

ایجاد استراتژی اقتصادی: ارزش پیشنهادی

ارزش پیشنهادی با توجه به دارایی‌ها، موقعیت مکانی و نقاط قوت بالقوه آن، جایگاه رقابتی متمایز آن را مشخص می‌کند.

  • کدام عناصر محیط کسب‌و‌کار می‌تواند نقاط قوت متمایزی نسبت به دیگران ایجاد کند؟
  • چه خوشه‌های نیرومندی یا درحال ظهوری می‌تواند بر روی آنها ساخته ‌شود؟

چگونه مکان‌ها با هم رقابت می‌کنند؟

تماس با مابرای ارتباط با کارشناسان ما کلیک کنید


ارسال فایل